شنوبای

نی نامه

معرفی کتاب صوتی نی نامه: گنجینه اشعار عاشورایی با صدای شاعر

کتاب صوتی نی نامه: گنجینه اشعار عاشورایی با صدای شاعر مجموعه‌ای از ۲۹ شعر عاشورایی از ۹ شاعر معاصر است که کلام بی‌ریا، بی‌تکلف و عاشقانه‌ این شعرا در توصیف امام خویش به دل شنونده می‌نشیند.

در قسمتی از شعر چمدان‌های قدیمی می‌شنویم:

لیلی ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺣﺎلی ﺧﺮﺍﺏ ﺩﺍﺭﺩ
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﮕﺮﻳﻢ ﺍﻣّﺎ ﺩﻳﺪﻡ ﺛﻮﺍﺏ ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﺪﻡ، ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻙ، ﺧﺎﻙ لیلی‌ﺳﺖ
ﺍی ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ، ﺍﻳﻦ ﭼﺎﻩ، ﺁﺏ ﺩﺍﺭﺩ
ﭼﺮخی ﺯﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ، بی‌ﺧﻮﺩ ﺯ ﺧﻮﺩ، ﺑﭽﺮﺧﻴﻢ
ﺩﻧﻴﺎ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﭼﺮﺥ، ﺩﻧﻴﺎ ﺷﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭﺩ
ﺳﺮ می‌ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺶ ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮﻡ، ﻋﻤﺮی‌ﺳﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﻭﺣﺸﺖ ﻗﻴﺎﻣﺖ، ﺯﺍﻫﺪ ﻣﺮﺍ ﻣﺘﺮﺳﺎﻥ
ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻗﻴﺎﻣﺘﻢ ﻧﻴﺴﺖ، ﺩﻧﻴﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺍﺭﺩ

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟